گلدوزی ‌کامپیوتری
اجرای الگوی طراحیشره توسط چرخ روی البسه و پارچه
بدون محدودیت رنگ و بالاترین ماندگاری
اجرای نوشته و لوگو روی پوشاک هستش
که حدود قیمت بستگی به سوزن خور لوگو و سایز کار و تعداد کار قیمت گزاری میشود.