پایه تشریفات راهبند استیل طنابی

پایه تشریفات راهبند استیل طنابی
بهترین متد هدایت کننده
ارتفاع 90cm و 110cm
استیل ابکاری شده نقره ای
طناب خور