پایه تشریفات راهبند استیل

پایه تشریفات راهبند استیل
بهترین متد هدایت کننده
ارتفاع 90cm
تنام استیل کروم
نوار ۲ متری
انجام چاپ لوگو روی نوار امکان پذیر میباشد.