پرچم های نظامی

پرچم حزب الله متاسب روز قدس سایز ٧٠/١٣٠ چاپ سیلک

پرچم مدافعین حرم فاطمیون
ساتن اعلا
دورو
قابل شستشو
چاپ اسیدی
سایز١٢٠/٧٠

پرچم مدافعین حرم زینبیون
ساتن اعلا
دورو
قابل شستشو
چاپ اسیدی
سایز ١٢٠/٧٠

پرچم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ساتن اعلا
چاپ اسیدی
دورو
قابل شستشو
سایز ١٢٠/٧٠

پرچم کلنا عباسک یا زینب مدافعان حرم
ساتن اعلا
دورو
قابل شستشو
سایز١٢٠/٧٠